Copyright CEMO - 2013
TgM
RO   HU   EN
Proiect de Monitorizare a Bilingvismului
2007-2010

În anul 2007 Asociația Mișcarea Angajament Civic a inițiat un Proiect de Monitoring referitor la aplicarea diferitelor legi și norme legate de drepturile lingivtice ale minortăților, special referitor la drepturile lingvistice ale minorității maghiare dat fiind faptul că acestea sunt garantate de foarte multe documente .

Legea Administrației Publice Locale 215/2001
ART. 19
În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând minorităților naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, precum si serviciile publice deconcentrate asigura folosirea, în raporturile cu acestia, si a limbii materne, în conformitate cu prevederile Constituției, ale prezentei legi si ale tratatelor internaționale la care România este parte.
Art. 76
(2) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în raporturile lor cu autoritățile administrației publice locale, cu aparatul de specialitate si organismele subordonate consiliului local, acestia se pot adresa, oral sau în scris, si în limba lor maternă si vor primi răspunsul atât în limba română, cât si în limba maternă.
(4) Autoritățile administrației publice locale vor asigura inscripționarea denumirii localităților si a instituțiilor publice de sub autoritatea lor, precum și afișarea anunțurilor de interes public si în limba maternă a cetățenilor aparținând minorității respective, în condițiile prevăzute la alin. (2).

LEGEA nr. 282 din 24 octombrie 2007 pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992
ART. 7
Obiective si principii
1. În ceea ce priveste limbile regionale sau minoritare, în zonele în care aceste limbi sunt folosite și în funcție de situația fiecărei limbi, părțile îsi întemeiază politica, legislația si practica pe următoarele obiective si principii:
d) facilitarea si/sau încurajarea folosirii, oral ori în scris, a limbilor regionale sau minoritare, în viața publică ori în viața privată;
2. Părțile se angajează să elimine, dacă nu au făcut-o deja, orice distincție, excludere, restricție sau preferință nejustificată referitoare la folosirea unei limbi regionale sau minoritare și având drept scop descurajarea sau punerea în pericol a menținerii ori dezvoltării acesteia. Adoptarea de măsuri speciale în favoarea limbilor regionale sau minoritare, destinate să promoveze egalitatea între vorbitorii acestor limbi și restul populației ori urmărind să țină seama de situațiile lor specifice, nu este considerată ca un act de discriminare față de vorbitorii limbilor mai răspândite.
Advocacy

2012     2011     2010     2009     2008     2007
www.evolveandinvolve.ro

www.creaction2012.blog
spot.ro