RO   HU   EN
Copyright CEMO
TgM
/
Érdekérvényesítő, jogérvényesítő ügyeink

Stratégiai pereskedés:
Folyamatos:

2016 januárjában szervezetünk elindította a stratégiai pereskedés projektjét.   Az év során peres eljárásokat kezdeményezünk állami intézmények ellen, a magyar közösség anyanyelvhasználati jogainak részleges, hiányos vagy be nem tartása miatt. Az első pereinket a kétnyelvű utcanévtáblák hiánya miatt indítjuk Marosvásárhelyen, Nagyváradon és Szatmárnémetiben. Románia azt vallja, hogy a kisebbségekre vonatkozó törvényes előírásokat betartja mégis számos, magyarok által nagyszámban lakott településen, az utcanévtáblákon mindmáig nem sikerült az utcák és terek neveit kétnyelvű formátumban kifüggeszteni. Az Európai Unióban úgy tekintenek Romániára, mint egy olyan tagállamra, amely törvényei által példás módon rendezte a kisebbségi és anyanyelvhasználati kérdést. Csakhogy ezeknek a törvényeknek az alkalmazása még mindig várat magára.
"Kétnyelvű utcanévtáblák Marosvásárhelyen" civil érdekérvényesítő ügy:
Folyamatos:

A CEMO, "Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen" civil érdekérvényesítő ügye 2014 májusában indult azzal a céllal, hogy 25 évvel a rendszerváltás után megjelenjenek Marosvásárhely utcanévtábláin a magyar nyelvű utca- és tér nevek.
Marosvásárhelyen él a legnagyobb romániai magyar közösség, közel 60 ezer ember,
akik az utcák, terek neveit kizárólag román nyelven olvashatják el azokon az
utcatáblákon, amelyeket román és magyar adófizetők pénzén kivitelezett a város
Kétnyelvűség az Oktatásban
Folyamatos

A CEMO Kétnyelvűség az Oktatásban programja 2009-ben indult. Első lépésként felmértük a város területén található 45 jogi személyisséggel rendelkező intézményt, amelyek, kettő kivételével, kéttannyelvű vegyes iskolák,  ahol közösen tanulnak magyar és román gyerekek, diákok; mindenki az anyanyelvének megfelelő osztályban, csoportban (a magyar anyanyelvű összdiákság kb. 85%-a). A monitoring során a magyar közösség nyelvi jogainak alkalmazását vizsgáltuk. Eredményeink azt mutatták, hogy az általunk vizsgált területek, az iskolák közös terei, az intézmények általános kommunikációja, továbbá a magyar gyerekekkel, szülőkkel történő szóbeli, írásbeli tájékoztatás, kommunikáció, kizárólag egynyelvű, minden ügymenet román nyelven zajlik, az iskolák falai nem tükrözik a többnyelvűséget, nincsenek magyar nyelvű faliújságok, az adminisztratív személyzet nem beszél magyarul.
KÉPZÉS PROGRAMOK:
Civil érdekérvényesítés képzések Kolozsváron és Nagyváradon
2015. december

A CEMO által kivitelezett képzéssorozat, civil szervezetek munkatársainak, vezetőinek, önkénteseinek szervezett szakmai program volt. A képzés tematikája a civil érdekérvényesítés volt, egy olyan szakmai terület, amely létfontosságú az erdélyi magyar civil szervezetek számára.
Első civil érdekérvényesítés témakörben - 2014 novemberében - szervezett képzésünk helyszíne Marosvásárhely volt, a második szakképzés két helyszínen zajlott Kolozsváron és Nagyváradon.
Tapasztalataink alapján az erdélyi civil szervezetek érdekérvényesítő ereje alacsony, az érdekérvényesítő kampányok gyakran sikertelenek, a civil érdekérvényesítés eszköztárát kevesen ismerik, nincs szakmai fórum, ahol a civil szervezetek ezt a tudást elsajátíthatják. A képzés helyszínei következők voltak: Kolozsvár, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, B301-es terme, Nagyvárad, Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központ. A két képzés tematikái és programja azonos volt. A kolozsvári képzés 2015. december 5-én, a nagyváradi tréning pedig december 12-én került megszervezésre.
Kétnyelvű ügyintézés a közigazgatásban
tréning
Sepsiszentgyörgy, 2015. szeptember 16.

Interaktív tréningen vettek részt a sepsiszentgyörgyi
polgármesteri hivatal munkatársai, amelyet a CEMO
képviselői Szigeti Enikő és Barabás Miklós vezettek.

A képzés fő célkitűzése tudatosítani a kétnyelvűség
fontosságát és annak - a magyar közösség jövőjét érintő -
hosszú távú előnyeit valamint serkenteni az önkormányzatok
magyar nyelvhasználatát és növelni a magyar nyelven is
elérhető ügyiratok és formanyomtatványok számát, azok
használatát.
A képzés első felében a résztvevők megismerkedhettek a
romániai nyelvi jogi háttérrel, ezt követően a kétnyelvű
ügymenet gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek
feltérképezésére került sor.
Kisebbségvédelem Europában - Nyári egyetem
Gödöllő 2015. július 6-12

Véget ért az idei, immár több éves hagyománnyal rendelkező Kisebbségvédelem -urópában című nyári egyetem, amelyet a Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet  közösen szervezett Gödöllőn, határon túli joghallgatók számára.
A nyári egyetem programja kisebbségvédelemmel kapcsolatos előadásokat, szimuláció tréning,et továbbá intézménylátogatásokat tartalmazott. Az előadók jogászok és jogérvényesítéssel foglalkozó szervezetek munkatársai voltak.
Szigeti Enikő a CEMO ügyvezető igazgatója egy szimulációs tréninget tartott a nyári egyetem ötödik napján, amelynek témája a nyelvi jogérvényesítés volt, ezen belül a kétnyelvű ügyintézés a polgármesteri hivatalokban. A résztvevők kipróbálhatták magukat a többségi-kisebbségi politikai szereplők, önkormányzati vezetők, választott elöljárók, valamint civil érdekérvényesítői szerepkörben. A szimuláció során a részvevők a különböző tárgyalástechnikák, lobbi technikák kipróbálásával megtapasztalhatták a kisebbségi jogérvényesítés különböző színtereit és dinamikáját. 
Fotó: Székelyhon
A bírósági eljárások kimenetelétől függetlenül, ezek a perek, kiemelten fontos ügyek az erdélyi magyarság számára. Siker esetén az igazságszolgáltatási szervek arra fogják kötelezni az önkormányzatokat, hogy a kétnyelvű utcanévtáblákat helyezzék ki.Negatív döntések esetén pedig nemzetközi színtéren és belföldön egyaránt ki lehet majd jelenteni, hogy Románia nem tekinti kötelezéttségének az  itt élő magyar közösség jogainak alkalmazását.  
A CEMO stratégiai pereit a szervezet megbízott ügyvédei Ambrus Izabella és Menyhárt Gabriella vállalták. A peres eljárások háttérmunkálataiban - adatgyűjtés, stratégia kidolgozása, háttéranyagok összeállítása - aktívan részt vesznek a szervezet jogász gyakornokai is. A brassói Ambrus Izabella, aki a vásárhelyi önkormányzat ellen képviseli majd a CEMO-t a tárgyalásokon, a Kovászna megyei prefektúra elleni sepsiszentgyörgyi zászlóperben már bizonyított. A nagyváradi Menyhárt Gabriella - aki majd a saját városában illetve Szatmáron száll majd szembe az önkormányzatok jogtanácsosaival - szintén azon kevés romániai magyar ügyvédek közé tartozik, aki tapasztalatot szerzett a kisebbségi jogokért való harcban. Mindketten komoly kihívásnak tekintik a rájuk váró jogi képviseletet.
Pereink kimenetéről folyamatosan tájékoztatunk.
Polgármesteri Hivatala. Miközben a román közösség a saját anyanyelvén kiírt neveket olvas az utcatáblákon, a magyar lakosok csupán a román elnevezés mögötti utca és tér szavakat láthatják magyarul.
2014 május-december:
Az ügy egyik kiemelt lépésének tartjuk az egynyelvű vagy részleges kétnyelvű utcnévtábklák  diszkriminatív jellege miatt tett hatósági feljelentésünket. 2OI4 májusában feljelentettük Marosvásárhely polgármesterét az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (továbbiakban: ODT). A hatóság 2014. július 31-én meghozott döntése értelmében, a marosvásárhelyi utcanévtáblák diszkriminatívak a magyar közösség irányába. Az ODT figyelmeztetésben részesítette a város polgármesterét és jegyzőjét, továbbá hat hónapos határidőt szabott arra, hogy a valós kétnyelvű utcanévtáblák kifüggesztése megvalósuljon.

Az ODT felszólította az intézmény vezetőjét a polgármesteri hivatal jelenlegi költségvetésének módosítására, azzal a céllal, hogy az utcanévtáblákra szükséges pénzügyi keret biztosítva legyen. Marosvásárhely polgármestere fellebbezést nyújtott be az Országos Diszkriminációellenes Tanács határozata ellen és a CEMO-nak is be kellett lépnie az eljárásba. Októberben elkészítettük az ügyhöz kapcsolódó beadványunkat és benyújtottuk az ítélőtáblához. Az ítélőtábla sajnos törölte az Országos Diszkriminációellenes Tanács határozatát, az ügy a Legfelsőbb Bíróságra került, tárgyalás valamikor 2016 során várható.

2015 január-december

Szervezetünk 2014 novembere és 2015 márciusa között kétnyelvű utcanévtáblákat adományozott marosvásárhelyi lakosoknak. A kétnyelvű utcanévátblákat adományozó akció célja az volt, hogy a városban megjelenjenek a kétnyelvű utcanévtáblák, ezáltal tudatosítva azok fontosságát és törvényességét a lakosok és a hatóságok irányába egyaránt. A kétnyelvű táblákat magánházak tulajdonosainak adományoztuk és szervezetünk aktivistái fel is szerelték azokat a házak falaira és kerítéseire. A "kétnyelvű utcanévtábla adományozás akció" révén több mint 180 táblát szereltünk fel a marosvásárhelyi magánházak falaira, kerítéseire.
2015.  március 20-án táblaszerelés közben szervezetünk aktivistáit a helyi rendőrség tagjai igazoltatták és hatósági eljárást indítottak ellenük. Szervezetünk kérte a rendőrség jogtanácsosát, hogy a szervezetünk önkéntesei ellen - akikkel hivatalos formában önkéntességi szerződést kötötünk - ne indítson eljárást és a büntetést a szervezet részére állítsák ki, hiszen a Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen érdekérvényesítő ügy a CEMO egy kiemelt projektje, és az utcanévtábla szerelés (magántulajdonra) nem önkéntseink magánakciója.  A CEMO aktivisták végül tettükért fejenként 5000 (1100 Euró) Lejes büntetést kaptak. Ezt követően a rendőrség tagjai azokat a magánszemélyeket is zaklatni kezdték, akik elfogadták szervezetünk adományát és házaik falára vagy kerítéseikre felkerültek a kétnyelvű utcanévtáblák. A helyi rendőrség tagjai személyesen felkerestek minden egyes - kétnyelvű utcanévtábla adományt elfogadó magánszemélyt - és felszólították, hogy 48 órán belül távolítsák el házaik faláról a kétnyelvű utcanévtáblát ellenkező esetben 50 ezer lejes büntetést helyeztek kilátásba (több mint 11 ezer euró).
A szervezetünk Bírósághoz fordult és kértük a két aktivistánk büntetesének eltörlését. 2015. szeptemberében és októberében zajlottak aktivistáink perei. A marosvásárhelyi Bíróság mindkét esetben megsemmisítette az aktivisták  büntetéséről szóló jegyzőkönyvet, következésképp beigazolódott, hogy az aktivisták  ellen eljárás törvénytelen volt.
2015 márciusa és szeptembere között, a kétnyelvű utcanévtáblák ügy megoldatlansága miatt számtalan esetben megkerestük a marosvásárhelyi polgármesteri Hivatal illetékeseit, poltitikai pártok tagjait, a város polgármesterét és alpogármestereit, célunk az volt, hogy a jelenlegi hatályban levő törvények, valamint Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának előírásai alápján, Marosvásárhely utcáin és terein jelenjenek meg a kétnyelvű utcanévtáblák. Romániában számtalan településen vannak kétnyelvű utcanévtáblák, Marosvásárhelyen, ahol a legnagyobb romániai magyar közösség él a város Polgármesteri Hivatala nem támogatja a kihelyezésüket.
Szervezetünk 2016-ban tovább folytatja a kétnyelvű utcanévátblákért indított civil érdekérvényesítés ügyet, nem áll szándékunkban abbahagyni mindaddig, ameddig a Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal nem tesz eleget törvényes kötelezettségeinek
és nem kerülnek ki Marosvásárhely utcáira a valódi kéinyelvű utcanévtáblák.
A kétnyelvű utcanévtáblák hiánya miatt 2016-ban peres eljárást indítunk Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala ellen (perrel kapcsolatoan bővebb információkat a Stratégiai pereskedésenik bemutatásnál található).
Nyelvi jogi diszkrimináció miatt, 2013 szeptemberében a teljes marosvásárhelyi iskolai hálózat ellen eljárást indítottunk Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál. 2014-ben az ODT döntésében megállapított hat kritériumot - feliratozás, közérdekű tájékoztatás, weboldal, általános kommunikáció - amelyeknek teljesülnie kell a kéttanyelvű iskolákban, ellenkező esetben az intézmény diszkriminatív a magyar közösség irányába.
2013-2015 között a Kétnyelvűség az Oktatásban Programunk keretén belül a következő eredményeket értük el: többször hatósági eljárás (ODT) nyomán, a város Polgármesteri Hivatala kicserélte az iskolák homlokzati tábláját kétnyelvűekre és szülői együttműködéssel a következő iskolák belső tereibe kerültek ki kétnyelvű feliratok: Liviu Rebreanu Általános Iskola, Dr. Bernády György Általános Iskola, Nicolae Bălcescu Általános Iskola
Szervezetünk 2015-ben elindított egy adományozás projektet, amelynek célja kétnyelvű feliratok adományozása oktatási intézmények részére. Az adományt elfogadó intézményekkel megállapodunk abban, hogy a kétnyelvű nyelvi tájkép kialakítása mellett, az adott iskola más területen is - közérdekű tájékoztatás, értékelés, faliújságok, iskolai évzáró és évnyitó stb. -követni fogja a kétnyelvűség elvét. A CEMO adományprogramjának keretén belül több iskolát megkerestünk, tárgyalásokat folytattunk az intézmények vezetőivel. Idén elsőként a marosvásárhelyi Alexandru Ioan Cuza Általános Iskola (korábban 8-as iskola) belső nyelvi tájképét sikerült kétnyelvűsíteni. A több mint száz kétnyelvű felirat a tanév végén 2015 júnisásban került ki az iskola három épületrészében, az osztálytermekre, az irodákra, a szaktermekre, de kétnyelvűvé vált a tanintézményben a tornaterem, a mosdók feliratozása, valamint az összes biztonsági, irányjelző és figyelmeztető szöveg is. Akciónkról bővebben olvashat itt és itt

A polgármesteri hivatal reakciója:
A Kétnyelvűség az Oktatásban programunk keretén belül megvalósított kétnyelvű iskolai feliratok adományozása után, július közepén a Polgármesteri Hivatal keretén belül működő Iskolákért Felelős Igazgatóság aligazgatója, Horaţiu Lobonţ, dörgedelmes és kemény hangvételű levélben tájékoztatta az összes marosvásárhelyi iskola vezetőségét arról, hogy a jövőben iskolán kívüli, úgymond külső fél kezdeményezésre semmilyen típusú feliratot, tájékoztató anyagot az iskolában nem szabad kifüggeszteni mindemellett törvényekre hivatkozva büntetéssel is fenyegetett.  Szervezetünket megkereső iskolaigazgató szerint a körlevél a kétnyelvű feliratok adományozása miatt került megfogalmazásra, soha ilyen típusú levelet nem kaptak még ez idáig. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács döntése ellenére a város kéttanyelvű iskoláinak több mint háromnegyedében - ahol román és magyar gyerekek együtt tanulnak - a feliratozások továbbra is egynyelvűek maradtak.
Az Iskolákért Felelős Igazgatóság ugyanakkor levelében elismeri, hogy ők a városban működő összes iskola belső tereinek kizárólagos tulajdonosa, mint ilyen, minden egyes feliratért az Igazgatóság felel, következésképpen 2010 óta (amióta az Igazgatóság megalakult) a törvénytelen és magyar közösséggel szemben diszkriminatív egynyelvű feliratokért őket terheli felelősség. A kirobbant ügyről részletesen olvashat az írott médiában megjelent anyagokból.
A CEMO a sajtóban cáfolta meg az Iskolákért Felelős Igazgatóság levelét és a civil nyomásgyakorlás hatására Horaţiu Lobonţ már megenyhülten reagált a sajtó megkereséseseire. Erről meghallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangfelvétele
Az Iskolákért Felelős Igazgatóság nem engedélyezte az Alexandru Ian Cuza Általános iskolának adományozott kétnyelvű iskolai tájékoztató táblákat, következésképpen szervezetünk leszerelte azokat.  Az iskola igazgatónője 2015. július 20-án hivatalosan kérelmet fogalmazott meg Horaţiu Lobonţ-nak, amelyben kérelmezte a CEMO által hivatalosan adományozott kétnyelvű táblák megtartását. Horaţiu Lobonţ az iskola beadványára nem válaszolt mindmáig, mindamellett, hogy törvényes kötelezettsége 30 napon belül válaszolni. Miután a CEMO munkatársai és a Cuza iskola vezetősége többször jelezték Horaţiu Lobonţ irányába, hogy hivatalos válasz hiányában az igazgatónő nem tarthatja meg a kétnyelvű iskolatáblákat, az aligazgató beismerte, hogy "etnikai jellegű beadványra nem válaszol" és felszólította a CEMO-t, hogy távolítsa el a táblákat. A leszerelésrészleteiről itt olvashat bővebben.

Terveink között szerepel a teljes iskolahálózat ismételt feljelentése az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál, viszont ezen alkalommal minden tanintézményt külön-külön jelentünk fel. Az ügy kimenetelétől nagyobb hatékonyságot várunk az előző feljelentésünkre kapott válaszban meghatározott kötelezettségeik teljesítésében.
Mindkét tréningprogram a CEMO szakmai tevékenységeinek bemutatásával indult, amelyet a
résztvevők bemutatkozása követett, mindezt kiscsoportos tevékenység formájában valósítottuk meg. A
megismerkedés modul után, a trénerek civil érdekérvényesítés elméleti hátterének bemutatásával
folytatták a programot, amelyet a civil érdekérvényesítés eszöztárának, technikáinak ismertetése zárt.
A két képzésre meghívást kaptak jog- és érdekérvényesítéssel foglalkozó szakemberek, akik
bemutatták azokat az érdekérvényesítő akciókat. kisebbségvédelmi peres eljárásokat, amelyek a
résztvevők számára értékes alapot képeztek és betekintést nyújtottak az érdekérvényesítés gyakorlati
színtereibe. A kolozsvári tréningen részt vettt Polacsek Péter a Musai-Muszáj érdekérvényesítő csoport
aktivistája és az Igen Tessék Mozgalom munkatársa. Nagyváradon két szakember vett részt a
képzésen Csomortányi István, akik a nagyváradi kétnyelvű utcanévtábla ügy egyik aktív munkatársa,
közösségszervező. A nagyváradi képzés másik meghívottja Menyhárt Gabriella ügyvédnő volt, aki
számos magyar közösség tagjait ért jogértés esetén indított peres eljárást és a CEMO megbízott
ügyvédjeként, a szervezet peres ügyeit viszi.
A képzés értekélése során kiderült, hogy a képzés valóban hiánypotló volt, a résztvevő szervezetek, civil
szervezetek munkatársai, önkéntesei számára nagy jelentősséggel bírt.   A képzéssorozat támogatója
a Bethlen Gábor Alap volt.